Obszary praktyki

Zamówienia publiczne

Opiniowaliśmy liczne SIWZ oraz wzory umów

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych.

Zapewniamy obsługę prawną zamawiającego, wykonawcy oraz innym podmiotom na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie postępowania oraz w czasie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowujemy opracowania oraz oceny prawne dokumentacji przetargowej. Sporządzamy również opinie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych.

Kancelaria ocenia zgodność procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa oraz sporządza odwołania wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądu.

Kancelaria zapewnia zastępstwo zamawiających, wykonawców oraz innych podmiotów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami.

► Przykłady prowadzonych spraw

 
Google+