Obszary praktyki

Nowe Prawo

Zarząd przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca za życia. Po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Już 6 lutego 2019 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy powyższych w celach, jak również środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom. Przez naruszenie ochrony danych osobowych ustawa rozumie naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora. Osobie, która poniosła szkodę lub doznała krzywdy w wyniku czynności naruszającej przepisy niniejszej ustawy, przysługuje od administratora odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Ustawa o rynku pracy. Nadal trwają prace nad projektem ustawy o rynku pracy. Celem ustawy ma być zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy poprzez wydłużenie z 6 do 12 miesięcy pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zmiany w pomocy długotrwale bezrobotnym, rezygnacja z profilowania bezrobotnych, wprowadzenie bonu ofertowego, ułatwienia dla wracających z emigracji, którzy chcą założyć w Polsce firmę, likwidacja Ochotniczych Hufców Pracy i zastąpienie ich Państwowym Centrum Aktywizacji Młodzieży z uproszczoną strukturą oraz podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych z najdłuższym stażem pracy. Nadal nie jest znana ani ostateczna forma projektu ustawy ani termin, w którym ustawa miałaby wejść w życie.

    powrót

 
Google+