Obszary praktyki

Nowe Prawo

Bezpłatna „podpisywarka” Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwo uruchomiło bezpłatne narzędzie do składania podpisów elektronicznych pod dowolnym dokumentem elektronicznym. Warunkiem skorzystania z „podpisywarki” jest konieczność posiadania Profilu Zaufanego. Nowe narzędzie Ministerstwa  pozwala podpisać elektronicznie przy użyciu Profilu Zaufanego dowolny dokument, a następnie wysłać go kolejnej osobie do podpisu lub przesłać dalej np. do instytucji, przedsiębiorstwa lub urzędu. Bardzo ważna jest możliwość składania podpisu przez wiele osób. 

Zarząd przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca za życia. Po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Już 6 lutego 2019 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy powyższych w celach, jak również środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom. Przez naruszenie ochrony danych osobowych ustawa rozumie naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora. Osobie, która poniosła szkodę lub doznała krzywdy w wyniku czynności naruszającej przepisy niniejszej ustawy, przysługuje od administratora odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Ustawa o rynku pracy. Nadal trwają prace nad projektem ustawy o rynku pracy. Celem ustawy ma być zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy poprzez wydłużenie z 6 do 12 miesięcy pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zmiany w pomocy długotrwale bezrobotnym, rezygnacja z profilowania bezrobotnych, wprowadzenie bonu ofertowego, ułatwienia dla wracających z emigracji, którzy chcą założyć w Polsce firmę, likwidacja Ochotniczych Hufców Pracy i zastąpienie ich Państwowym Centrum Aktywizacji Młodzieży z uproszczoną strukturą oraz podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych z najdłuższym stażem pracy. Nadal nie jest znana ani ostateczna forma projektu ustawy ani termin, w którym ustawa miałaby wejść w życie.

 
Google+