Obszary praktyki

Najem komercyjny

Eliminujemy ryzyka prawne, jakie może nieść ze sobą umowa. Doradzamy przy zawieraniu umów biznesowych, w tym umów najmu powierzchni magazynowej i biurowej, umów na roboty budowlane, umów licencyjnych i innych. Dochodzimy na drodze prawnej roszczeń za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wierzymy, że precyzyjne określenie celu umowy oraz wzajemnych zobowiązań jest warunkiem dalszej niezakłóconej współpracy stron umowy. 

Zaproponowane przez Kancelarię rozwiązania zapisów umownych wielokrotnie przyczyniły się do uniknięcia sporów sądowych. W sprawach spornych Kancelaria wielokrotnie odnosiła sukces w uzyskaniu na rzecz klienta korzystnego wyroku lub ugody. 

 
Google+