Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i osób indywidualnych. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Aktualności

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców. 30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Co się zmieni? Sprawy administracyjne  będą mogły być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Organy administracji publicznej będą musiały umożliwić stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów. Prokurę będzie mógł udzielać także przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Traci moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Istotne dla przedsiębiorców zmiany nastąpią w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawie o rachunkowości.

 
Google+