Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i osób indywidualnych. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Aktualności

Zmiany w zatrudnianiu Ukraińców. W styczniu 2018 r. wejdą w życie zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Obok nowych regulacji związanych z pracą sezonową  szykują się znaczące zmiany w zakresie pracy tymczasowej. Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie nowych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wzór określony zostanie w rozporządzeniu. Starosta będzie mógł wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom. Urząd Pracy wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, będzie mógł określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Składający oświadczenie obowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli o treści: "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", a klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie będzie wymagany, jeżeli cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie. Agencja, której oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, będzie zobowiązana pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń, wprowadzono konsekwencje nie wykonania tego obowiązku.

Zostanie wprowadzona opłata za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

 
Google+