Obszary praktyki

Kancelaria Prawna w Warszawie

Kancelaria Prawna posiada wieloletnie do??wiadczenie w obs??udze prawnej biznesu i reprezentacji osób prywatnych. Jeste??my polecanymi prawnikami dzia??aj─?cymi na terenie ca??ej Polski. Sprawnie rozwi─?zujemy zawi??o??ci prawne, tak??e te w regulacjach UE. Efektywnie wykorzystujemy czas po??wi─?cany na realizacj─? us??ugi prawnej. Mo??emy sta─? si─? ??ród??em Twojej przewagi w biznesie i w ka??dej zleconej nam sprawie. Szukasz porady prawnej lub pomocy w s─?dzie i urz─?dzie, chcesz sprawdzi─? umow─?? Napisz a bezp??atnie wycenimy us??ug─? prawn─? dla Ciebie.

    Co nowego w Prawie?

,,100 zmian dla firm – Pakiet u??atwie?? dla przedsi─?biorców’’ - Prosta spó??ka akcyjna. Prosta spó??ka akcyjna  („P.S.A.”), stanowi─?ca uproszczon─? wersj─? spó??ki akcyjnej, pojawi??a si─? w polskim systemie prawnym 1 lipca 2021 r. Spó??ka ma by─? ??rodkiem inwestowania w dzia??alno??─? innowacyjn─?, w tym rozwój startupów.

Konstrukcja prostej spó??ki akcyjnej zak??ada brak kapita??u zak??adowego oraz wprowadzenie kapita??u akcyjnego, którego minimalna wysoko??─? to 1 z??. Prosta spó??ka akcyjna b─?dzie zatem emitowa??a równie?? akcje bez warto??ci nominalnej, a za??o??yciele b─?d─? mogli do niej wnie??─? wk??ad w postaci know-how, pracy oraz us??ug, bez konieczno??ci sporz─?dzania jakichkolwiek wycen. Prosta spó??ka akcyjna mo??e zosta─? utworzona przez jedn─? albo wi─?cej osób (z wy??─?czeniem jednoosobowej spó??ki z ograniczon─? odpowiedzialno??ci─?) w ka??dym prawnie dopuszczalnym celu. Jej rejestracja b─?dzie znacz─?co uproszczona, w stosunku do klasycznej wersji spó??ki akcyjnej. Umowa P.S.A. b─?dzie natomiast mog??a zosta─? zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym (S24). W zakresie konstrukcji organów spó??ki, P.S.A. mo??liwe jest wprowadzenie w spó??ce zarz─?du albo rady dyrektorów. Rada dyrektorów prowadzi bie??─?ce sprawy spó??ki i - równolegle - nadzór nad jej dzia??alno??ci─?. Je??li cz??onków rady b─?dzie wi─?cej, mog─? si─? podzieli─? na dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. Pierwsi b─?d─? odpowiedzialni za prowadzenie bie??─?cych spraw spó??ki (odpowiednik cz??onków zarz─?du). Drudzy b─?d─? sprawowali nadzór nad dzia??alno??ci─? spó??ki.

Struktura maj─?tkowa P.S.A. jest oparta na modelu akcji bez warto??ci nominalnej oraz kapita??u akcyjnego. Na pokrycie akcji beznomina??owych mog─? by─? wnoszone wk??ady pieni─???ne oraz wszelkie wk??ady niepieni─???ne maj─?ce warto??─? maj─?tkow─?, w szczególno??ci ??wiadczenie pracy lub us??ug. Do istoty P.S.A. nale??y jej niepubliczny charakter. W konsekwencji akcje wyemitowane przez prost─? spó??k─? akcyjn─? nie mog─? by─? dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego. Czynno??─? przeniesienia lub obci─???enia akcji mo??e nast─?pi─? w formie dokumentowej, a zatem tak??e przy pomocy e-maila. Nabycie akcji P.S.A. lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego nast─?puje z chwil─? dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Regulacje dotycz─?ce prostej spó??ki akcyjnej maj─? równie?? na celu uproszczenie procedury rozwi─?zania i likwidacji spó??ki. Mi─?dzy innymi w kontek??cie likwidacji zredukowana zostanie liczba og??osze?? o likwidacji spó??ki z dwóch do jednego, a tak??e skrócenie okresu zg??aszania roszcze?? przez wierzycieli z sze??ciu do trzech miesi─?cy.

 
Google+