Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i osób indywidualnych. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Aktualności

Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom po nowemu. 9 lipca 2018 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń wobec konsumentów. Po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Decydując się na takie rozwiązanie sąd powinien rozważyć w szczególności: długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. Zmianie ulegają również terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Roszczenie takie przedawni się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawni się z upływem trzech lat.

SPLIT PAYMENT. Otrzymałeś od swojego banku informację o otwarciu dodatkowego rachunku VAT?  Oznacza to, że już od 01.07.2018 r. kontrahenci będą mogli dokonywać płatności podzielonej, a VAT z takiej transakcji wpłynie właśnie na to konto. Na fakturach w dalszym ciągu podawany będzie wyłącznie numer rachunku firmowego a nie rachunku VAT. Rachunek VAT podlega zajęciu tylko na zaległość w podatku VAT. Korzystanie z tego rachunku jest dobrowolne - oznacza to, że dokonując przelewów za płatności na podstawie otrzymanych faktur z podatkiem VAT (nie dotyczy faktur VAT zwolnionych ani w odwrotnym obciążeniu) można dokonać zwykłego przelewu jak dotychczas, albo użyć nowego przelewu - SPLIT PAYMENT. Nasi kontrahenci również mogą zapłacić zwykłym przelewem jak dotychczas, bądź w trybie SPLIT PAYMET. Nie można zapłacić w tym trybie kartą bądź gotówką. Zapłata SPLIT PAYMENT oznacza zapłatę wyłącznie przelewem i wyłącznie za fakturę z podatkiem VAT. Zapłata faktury w tym trybie oznacza, że kontrahent otrzyma wartość netto faktury na rachunek firmowy, a podatek VAT na osobny rachunek VAT. Po otrzymaniu płatności na rachunek VAT można wydać środki tam zgromadzone tylko w konkretny sposób: albo płacąc innemu kontrahentowi za fakturę, na której jest VAT - w trybie SPLIT PAYMENT, płacąc podatek VAT do urzędu albo pisząc wniosek do urzędu o przeksięgowanie środków z rachunku VAT na firmowy. Nie ma możliwości samodzielnego przekazywania środków z rachunku firmowego na VAT i z rachunku VAT na firmowy. Dokonując przelewu za fakturę, na której jest podatek VAT, jeżeli dysponujemy środkami na rachunku VAT, powinniśmy dokonać przelewu w trybie SPLIT PAYMENT aby zwiększyć naszą płynność finansową.

 

 


 
Google+